Mô hình hysplit trong môi trường không khí

Bài báo “Ứng dụng mô hình hysplit nghiên cứu mối liên hệ giữa các thông số khí tượng và hàm lượng bụi PM10 trong môi trường không khí tại thành phố Hà Nội, Việt Nam”.

Tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Đắc Đồng, Nguyễn Thế Đức Hạnh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ.

Khí tượng là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng môi trường không khí. Ở Việt Nam hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa thông số khí tượng với sự gia tăng hàm lượng chất ô nhiễm.

Trong nghiên cứu này, mối liên hệ giữa một số thông số khí tượng như nhiệt độ (TEM), tốc độ gió (WS), hướng gió (WD) với hàm lượng bụi PM10 tại Hà Nội sẽ được xem xét đánh giá thông qua hệ số tương quan Spearman (r) bằng phần mềm phân tích thống kê SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Dữ liệu được sử dụng gồm dữ liệu hàm lượng bụi PM10 và dữ liệu khí tượng trung bình giờ thu thập tại 03 trạm quan trắc không khí tự động tại Hà Nội năm 2018.

Ngoài ra, mô hình tích hợp quỹ đạo hạt đơn theo hướng Lagragian (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model - HYSPLIT) được sử dụng để xác định ảnh hưởng của hướng gió và nguồn đóng góp gây ô nhiễm không khí. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối tương quan nghịch (r < 0) giữa hàm lượng bụi PM10 với nhiệt độ và tốc độ gió trong các tháng mùa khô và mùa mưa. Trong khoảng thời gian mùa khô, Hà Nội có hàm lượng PM10 cao hơn các tháng còn lại trong năm, một phần có thể chịu ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm bên ngoài Hà Nội xuất phát từ các hướng Bắc, Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh sự phụ thuộc của chất lượng không khí vào điều kiện khí tượng địa phương và sự phân bố của các nguồn ô nhiễm chính.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Ứng dụng mô hình hysplit nghiên cứu mối liên hệ giữa các thông số khí tượng và hàm lượng bụi PM10 trong môi trường không khí tại thành phố Hà Nội, Việt Nam”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/715/920 (truy cập ngày 28/8/2020).

Đọc toàn văn

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/715/920

Mô hình hysplit trong môi trường không khí

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn