Vỏ phong hoá đá granit

Bài báo “Đặc điểm thành phần vật chất và khoáng hóa liên quan với vỏ phong hóa đá granit phức hệ Ankroet (K2ak) khu vực trại Mát Đà Lạt”.

Tác giả: Bùi Thế Vinh, Trần Phương Duy

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, đăng ngày 31/3/2020.

Mặt cắt vỏ phong hóa (VPH) phát triển trên đá granit biotit (phức hệ ankroet), phân bố trên các bề mặt san bằng cao 1400 – 1700 m tuổi Miocen (N1) ở khu vực Trại Mát và xung quanh thành phố Đà Lạt.

- Về đặc điểm thạch học: mặt cắt vỏ phong hóa này có đầy đủ các đới: laterit, litoma, saprolit và đá gốc.

- Về đặc điểm hóa học - khoáng vật: kết quả xử lý đồng bộ các kết quả phân tích mẫu hóa, nhiệt, rơn ghen..., trên các mặt cắt đứng cho thấy, chúng thuộc kiểu thành hệ fealsit (FeAlSi) với 4 kiểu vỏ là Fealsit/goethite-kaolinit-gibsit (FeAlSi/gt-kl-gb/N1),AlSiferit/(kaolinit-hydromica)-gibsit-goethit (AlSiFe/(kl-hmi)-gb-gt/N1), Sialit (thực thụ)/kaolinit-hydromica (SiAl/ kl-hmi/N1) và Sialit (kiềm)/khoáng vật tạo đá-kaolinit (SiAl/kvtđ-kl/N1-Q).

- Về đặc điểm nguyên tố vi lượng: hàm lượng trong VPH so với đá gốc tuần tự là Cu 1,8 – 3,3 lần, Pb 1 – 2 lần, Mo 0,0 – 2,83 lần, các nguyên tố khác hầu hết bị di chuyển khỏi vỏ.

- Khoáng sản liên quan: kaolin Trại Mát Đà Lạt có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát loại xương trắng và nguyên liệu sản xuất xứ vệ sinh.

Trong mặt cắt vỏ phong hóa này có kiểu vỏ phong hóa AlSiferit/(kaolinit-hydromica)-gibsit-goethit (AlSiFe/(kl-hmi)-gb-gt) là sản phẩm phong hóa tạo sét giàu nhôm (gibsit tới 30 – 40%), phát triển trên đá granit biotit khu vực Trại Mát Đà Lạt thường chỉ thấy ở vỏ phong hóa đá basalt rất ít gặp trên đá granit.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley dạng Webpage:

  1. “Đặc điểm thành phần vật chất và khoáng hóa liên quan với vỏ phong hóa đá granit phức hệ Ankroet (K2ak) khu vực trại Mát Đà Lạt”. http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/599/1159 (truy cập tháng 5 12, 2020).

Đọc toàn văn

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/599/1159

Vỏ phong hoá đá granit

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn