Vốn luân chuyển và khả năng sinh lời

Bài báo “Mối quan hệ giữa vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam”.

Tác giả: Hàng Lê Cẩm Phương, Hoàng Minh Châu

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý.

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn luân chuyển và khả năng sinh lời dựa trên các báo cáo tài chính của 17 công ty ngành thực phẩm – đồ uống được niêm yết trên sở giao dịch HOSE và HNX trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017.

Nghiên cứu sử dụng 3 mô hình ước lượng là mô hình Pooled OLS, mô hình FEM và mô hình REM để phân tích. Kết quả các kiểm định cho thấy mô hình REM là phù hợp nhất. Để tăng độ tin cậy và tính hiệu quả của mô hình, các kiểm định khuyết tật được triển khai. Bên cạnh đó, tám mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, bốn mô hình GOP có thêm hiện tượng tự tương quan xảy ra và mô hình REM hiệu chỉnh theo GLS được sử dụng để khắc phục các khuyết tật này.

Kết quả phân tích hồi quy đã chứng minh được rằng kỳ thu tiền bình quân có tác động âm đến tỷ lệ lợi nhuận hoạt động gộp (GOP) nhưng lại tác động dương đến tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA), tức là khi kỳ thu tiền bình quân tăng thì GOP giảm và ROA tăng; kỳ trả tiền bình quân tác động âm đến tỷ số lợi nhuận trên tài sản trong khi chu kỳ luân chuyển tiền mặt có tác động âm đến tỷ lệ lợi nhuận hoạt động gộp và khi thời gian hàng tồn kho tăng thì tỷ lệ lợi nhuận hoạt động gộp giảm và tỷ số lợi nhuận trên tài sản đều giảm.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Mối quan hệ giữa vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam”. http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/667/1078 (truy cập ngày 28/8/2020).

Đọc toàn văn

http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/667/1078

Vốn luân chuyển và khả năng sinh lời

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn