Gen tự thực từ gan chuột

Bài báo “Đánh giá sbiu hin ca các gen tthc (autophagy) trong quá trình hot hóa in vitro ca các tế bào hình sao tgan chut.

Tác gi: Đặng Minh Thành, Lê Văn Trình, Đỗ Quang Huy, Trn ThHng, Cao Lê Trâm An, Đặng ThTùng Loan, Phan LChính Nhân, Phm Văn Phúc, Trương Hi Nhung, Đặng Minh Thành, Nguyn Văn Thun, Ai Xuan Le Holterman, Lê Minh Huy, Trương Hi Nhung.

Trích trong Tp chí Khoa hc và Công nghVit Nam, chuyên san Khoa hc Y - Dược.

Đánh giá sthay đổi biu hin các gen liên quan đến stthc trong quá trình hot hóa ca các tế bào hình sao in vitro. Tế bào hình sao phân lp tgan chut được nuôi cy in vitro trong 7 ngày. Mc độ hot hóa ca tế bào hình sao được đánh giá thông qua hình thái, mc độ dtrcác git mni bào bng nhum dung dch oil red o (ORO); biu hin ca các gen hot hóa α-sma, collagen I và lrat bng qRT PCR và nhum ICC (immunocytochemistry) (α-SMA). Sbiu hin ca các gen tthc lc3b, beclin 1, atg12 được đánh giá bng qRT PCR và nhum ICC (LC3).

Kết qucho thy, tế bào hình sao hot hóa khi nuôi cy in vitro sau 3 và 7 ngày thhin thông qua sthay đổi hình dng ging nguyên bào si cơ, mt dn khnăng tích trcác git m, tăng sbiu hin ca các gen hot hóa α-sma và collagen I, gim sbiu hin ca gen lrat. Thêm vào đó, sbiu hin ca các gen tthc lc3b, beclin 1 và atg12 tăng lên các tế bào hình sao hot hóa khi nuôi cy in vitro sau 3 và 7 ngày. Đây là kết quban đầu trong nghiên cu tìm ra vai trò ca stthc trong quá trình hot hóa ca tế bào hình sao, hướng ti các liu pháp điu trxơ gan nhm vào stthc.

Đọc toàn văn:

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/928

Gen tự thực từ gan chuột

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  501
 • Tuần này:
  4889
 • Tuần trước:
  18695
 • Tháng trước:
  21217
 • Tất cả:
  1875275

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn