Hydro

Nghiên cứu sử dụng ống than nano biến tính bằng nitơ làm chất mang cho xúc tác trong phản ứng hydro hóa chọn lọc cinnamaldehyde

http://lib.hcmut.edu.vn/xuc-tac-trong-phan-ung-hydro

Nghiên cứu phonon về sự tương tác của hydro lên bề mặt Pt(110)-(1x2) khuyết dãy

http://lib.hcmut.edu.vn/su-tuong-tac-cua-hydro

Nhiên liệu sinh học từ vi tảo biển và một số ứng dụng ở Việt Nam

http://www.lib.hcmut.edu.vn/nhien-lieu-sinh-hoc-tu-vi-tao-bien

Nghiên cứu tính chất hóa lý và điện hóa của dung môi DESs tổng hợp từ 2,2,2-trifluoroacetamide và muối LiTFS I ứng dụng làm chất điện giải trong pin lithi-ion

http://lib.hcmut.edu.vn/chat-dien-giai-trong-pin-lithiion

Chế tạo hạt nano Fe3O4 nhiều kích thước ứng dụng trong tách chiết DNA từ mẫu sinh học

http://www.lib.hcmut.edu.vn/che-tao-hat-fe3o4-tach-chiet-dna

Hydro

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn