Hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn Việt Nam “Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu”.

Ký hiệu: TCVN ISO 9001:2015

Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng quyết định chiến lược đối với tổ chức, việc này có thể giúp cải tiến toàn bộ kết quả hoạt động của tổ chức và đưa ra cơ sở hợp lý cho sự khởi đầu của phát triển bền vững.

Lợi ích tiềm tàng đối với tổ chức từ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này là:

- khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành;

- tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thoả mãn của khách hàng;

- giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;

- khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn này dựa trên các nguyên tắc quản lý chất lượng nêu trong TCVN ISO 9000. Phần mô tả bao gồm nội dung của từng nguyên tắc, lý giải vì sao nguyên tắc đó quan trọng đối với tổ chức, các ví dụ về những hành động điển hình để cải tiến kết quả thực hiện của tổ chức khi áp dụng nguyên tắc đó.

Các nguyên tắc quản lý chất lượng là:

- hướng vào khách hàng;

- sự lãnh đạo;

- sự tham gia của mọi người;

- tiếp cận theo quá trình;

- cải tiến;

- quyết định dựa trên bằng chứng;

- quản lý mối quan hệ.

Toàn văn TCVN ISO 9001:2015:

http://chicuctdc.gov.vn/vnt_upload/service/Lop_Hoc/2018/Thang4/tcvn_iso_90012015.pdf?fbclid=IwAR1E08Rhyk4aOk1rMDIP5EH5n86aH2UQf1mziqlbw7w2f7cFm8a5rZ6vXtw

Theo chicuctdc.gov.vn

Hệ thống quản lý chất lượng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn