Hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải

Bài báo “Đánh giá hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải của các hộ gia đình nuôi heo quy mô nhỏ tại tỉnh Bình Định”.

Tác giả: Nguyễn Thúy Lan Chi, Trần Cẩm Nhung, Huỳnh Công Chánh, Phạm Anh Đức, Nhữ Thị Hoàng Yến.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động chăn nuôi heo quy mô nhỏ đóng vai trò đáng kể và mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, nó cũng kèm theo những rủi ro về chất lượng môi trường, bao gồm không khí, đất và nước, mà người chăn nuôi chưa hiểu biết hay quan tâm đúng mức. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả các thông số môi trường, hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải tại các hộ gia đình nuôi heo quy mô nhỏ tỉnh Bình Định. Các mẫu phân tích chất lượng không khí, nước thải, nước dưới đất và nước mặt được khảo sát tại 05 địa điểm của khu vực dự án vào tháng 06 và tháng 09 năm 2023 phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường. Về hoạt động chăn nuôi heo quy mô nhỏ, khảo sát phiếu điều tra tại 100 hộ gia đình chăn nuôi heo quy mô nhỏ (50 – 100 con/hộ). Kết quả phân tích nước thải chăn nuôi heo cho thấy các thông số TSS (300 – 1.500 mg/L), BOD5 (742 – 3.465 mg/L), COD (1.808 – 10.320 mg/L), T_N (39 – 463 mg/L) và Coliform (3,6x105 – 9,2x105 MPN/100 mL) vượt nồng độ cho phép xả ra nguồn nước không dùng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt từ 1,5 – 160 lần (QCVN 62:2016/BTNMT). Nguồn chất thải này đã gây ô nhiễm các nguồn nước mặt xung quanh, hơn nữa có nguy cơ gây nhiễm bẩn môi trường đất, các tầng nước dưới đất và chất lượng không khí. Khảo sát điều tra về hoạt động chăn nuôi heo cho thấy 69% số hộ gia đình mong muốn giữ nguyên quy mô như hiện tại, chỉ 6% số hộ có dự định tăng quy mô; ngoài ra có đến 25% số hộ muốn giảm quy mô vì lo ngại rủi ro trong quá trình nuôi. Các hộ nuôi heo quy mô nhỏ ở tỉnh Bình Định nhận thức được vấn đề ô nhiễm và đã có những biện pháp xử lý sơ bộ chất thải phát sinh, trong đó xây dựng hầm biogas (không tách phân) chiếm tỷ lệ cao nhất (89% số hộ) nhưng mức ô nhiễm của nước thải sau xử lý vẫn rất cao và không đạt nồng độ cho phép xả thải. Hầu hết các hộ chăn nuôi heo mong muốn được hướng dẫn để tự đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước, tuy nhiên chi phí đầu tư vẫn là rào cản không nhỏ đối với các hộ gia đình trong hoạt động sản xuất này. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ hội áp dụng cao khi triển khai xây dựng mô hình xử lý nước thải cho các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ tại tỉnh Bình Định.

Đọc toàn văn:

https://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/article/view/744/1051

Hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn