Quy trình ISO 9001: 2015

1. Sơ đồ tổ chức;

1.1 Phân Công nhiệm vụ_P.Giám đốc_2020-2021 và 2022-2023  

1.2 Phân công Nhiệm vụ cán bộ 2023 

2. Danh sách CBVC;

3. Mục tiêu chất lượng Thư viện: 2020-2021; 2021-2022;

4. Bảng theo dõi tiến độ thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020-2021; năm 2021 - 2022;

5Quyết định 3184/QĐ-ĐHBK-TCHC (hợp nhất TV, Ban giáo trình);

6. Quyết định 1970 về quyền hạn và trách nhiệm (đơn vị Thư viện tr.17-18);_Chức năng-Nhiệm vụ TV 2023 (sửa) 

7. Chiến lược phát triển Thư viện năm 2016-2020; năm 2021-2025;

8. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2016-2020, 2021 - 2025;

9. Chính sách chất lượng trường năm 2020; năm 2021 (MTCL)

10. Sổ tay chất lượng trường năm 2020; năm 2021

11. Kết quả đánh giá Nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tháng 02/2020 (đơn vị tr.16)

12. Kết quả đánh giá BSI theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015: năm 2020 (tr.11); năm 2021 (tr.10) 

13. Danh mục quy trình ISO Thư viện (cấp Trường: 4 quy trình; Đơn vị: 9 quy trình)

14. Công tác Kiểm tra, nạp bình PCCC: năm 2021; năm 2022 XI;

15. Công tác xịt mối định kỳ:năm 2020 năm 2021, năm 2023

16. Chứng nhận BSI

17. Chức năng, nhiệm vụ QĐ1970

18. Mảng chiến lược trường, Thư viện

19. Kế hoạch mua sắm, sửa chữa 20222023

20. Kiểm tra tình trạng thiết bị hàng tuần

21. Phiếu yêu cầu sửa chữa
22.Theo dõi thiết bị

23. Thanh lý trang thiết bị

 Vị trí việc làm Thư viện:
21. Bảng mã đơn vị 

22. Danh sách viên chức dự kiến tăng theo từng năm 
23. Tổng hộp số người làm việc 
24. Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2021-2025_Thư viện 
25. Vị trí việc làm_Đánh giá cán bộ_Ngày 17-2-2023  

I. QUY TRÌNH ISO CẤP TRƯỜNG

 Quy trình Bổ sung tài liệu

 Quy trình Xuất bản

 Quy trình Nộp lưu chiểu

 Quy trình Quản lý bạn đọc
 

II. QUY TRÌNH ISO CẤP ĐƠN VỊ

STT

TÊN QUY TRÌNH

SỐ HIỆU QT

MÃ SỐ BIỂU MẪU

NHÓM THỰC HIỆN

1

Quy trình quản lý trang thiết bị

BK-QT-GN-007-11

BM501/ GN-007-11

BM502/ GN-007-11

Tổ CNTT & TT

2

Quy trình quảng bá thông tin Thư viện

BK-QT-PR-007-11

BM503/ PR-007-11

BM504/ PR-007-11

Tổ CNTT & TT

3

Quy trình in ấn phẩm

BK-QT-RD-011-11 BM01/ RD-011-11
BM02/ RD-011-11
BM03/ RD-011-11

BM04/ RD-011-11
Tổ XI

4

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu

BK-QT-GN-006-11

BM201/ GN-006-11

BM202/ GN-006-11

BM203/ GN-006-11

BM204/ GN-006-11

Tổ Nghiệp vụ

5

Quy trình thanh lý tài liệu

BK-QT-ED-022-11

BM201/ ED-022-11

Tổ Nghiệp vụ

6

Quy trình giới thiệu và HDSD Thư viện

BK-QT-PR-005-11

BM301/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

7

Quy trình phục vụ bạn đọc

BK-QT-PR-006-11

BM301/ PR-006-11

BM302/ PR-006-11

BM303/ PR-006-11

BM304/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

8

Quy trình tổ chức kho

BK-QT-ED-022-11

BM202 GN-006-11

Tổ Phục vụ

9

Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng

BK-QT- PR-009-11

BM304/ PR-009-11

Tổ Phục vụ

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BÊN NGOÀI THƯ VIỆN
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

STT

TÊN BIỂU MẪU

MÃ SỐ BIỂU MẪU

ĐƠN VỊ

1

Mẫu dự toán mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ

Mẫu: M.02.02 

P.QTTB

2

Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị dưới 20 triệu

Mẫu: 01A-QTTB

P.QTTB

3

Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 01B-QTTB

P.QTTB

4

Biên bản xét chọn thầu có giá trị từ 5 triệu đến dưới 20 triệu

Mẫu: 02A-QTTB

P.QTTB

5

Biên bản xét chọn thầu có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 02B-QTTB

P.QTTB

6

Quyết định thành lập tổ xét thầu

Mẫu: 03A-QTTB

P.QTTB

7

Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh

Mẫu: 03AB-QTTB

P.QTTB

8

Mẫu hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 01-QTTB

P.QTTB

9

Mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị

Mẫu: 02-QTTB

P.QTTB

10

Mẫu Biên bản Nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu)

Mẫu: 03-QTTB

P.QTTB

11

Mẫu biên bản tài sản.

Mẫu: C50-HD

P.QTTB

12

Sổ theo dõi tài sản

Mẫu: Sổ theo dõi-QTTB

P.QTTB

13

Mẫu giấy thanh toán tiền

Mẫu: giấy thanh toán-KHTC

P.KHTC

14

Phiếu yêu cầu sửa chữa

Mẫu:  20-QTTB

P.QTTB

15

Phiếu đề nghị cung cấp thiết bị

Mẫu: 23 - QTTB

P.QTTB

16

Mẫu thanh lý tài sản

Mẫu: thanh lý-QTTB

P.QTTB

 P/S: Biểu mẫu đã thực hiện

- Hồ sơ mưa sắm trang thiết bị năm 2021;
- Yêu cầu sửa chữa
- Theo dõi trang thiết bị hàng tuần

- Thanh lý 2021;

- Dự toán 2022

Quy trình ISO 9001: 2015

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn